Familie als partner

Visie van ons psychiatrisch centrum

Samenwerking met familie en/of omgeving vormt binnen het ziekenhuis een essentieel onderdeel van elk behandeltraject.

Immers, wanneer één lid van een familie worstelt met psychische problemen raakt dit de hele omgeving en raakt de hele omgeving hierbij betrokken. Een opname betekent voor elke betrokkene vaak zowel een dieptepunt als een keerpunt.

Deze samenwerking willen we als volgt vorm geven:

  • Samen durven zoeken, ieder vanuit zijn deskundigheid en ervaring
  • Krachten bundelen om mekaar te ondersteunen en te kunnen volhouden
  • Stilstaan bij de invloed die de psychiatrische problematiek heeft op iedereen die betrokken is en de noden welke hier uit voortvloeien

In samenwerking met Similes werd een werkgroep familiewerking opgericht met als doel een familievriendelijk beleid in ons centrum verder te ontwikkelen en ondersteunen.

Informatiebrochure over ons centrum

Bij opname in ons PC ontvangen patiënten een infobrochure met allerlei informatie (over onze werking, afspraken, voorstelling van personeelsleden, patiëntveiligheid, etc.).
U kan deze brochure ook hier downloaden.

Familiebevraging

Als familielid of naastbetrokkene[1] van één van onze cliënten, bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk. PC Sint-Hiëronymus is geïnteresseerd in uw mening. Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze cliënten en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan. Het is belangrijk bij het invullen van de vragen dat u zich beperkt tot de huidige opname, dus de afdeling waar uw familielid op dit moment is opgenomen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Indien u hulp wenst bij het invullen van de vragenlijst, spreek dan gerust een medewerker aan. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Voor meer informatie of bij vragen over het onderzoek, kan u steeds terecht bij Ruth Morren (03/780.38.78) of Kristine Verhoye (03/780.38.70).

U kan de vragenlijst op papier of digitaal invullen. De digitale versie kan u invullen via deze link.

We houden u natuurlijk graag op de hoogte van de resultaten na de afronding van het onderzoek. Hiervoor zult u terecht kunnen op onze website www.hieronymus.be/familie.

[1]  ‘Familie’ gaat over familie of naastbetrokkenen die nauw betrokken zijn in de zorg van hun familielid/vriend(in) (dochter/zoon, ouder, broer/zus, partner, vriend(in), buddy…). Verder gebruiken we de term ‘familie’.

Familiebijeenkomsten in ons centrum

 

Partnerorganisaties

Similes

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

Similes heeft regionale afdelingen, en zo ook een afdeling voor de regio Waas en Dender.
U kan hiermee contact opnemen via simileswaasendender@skynet.be
Meer info via http://nl.similes.be/

Familieplatform geestelijke gezondheidszorg

Het Familieplatform is een belangenbehartigingsorganisatie van gezinnen met een gezinslid met geestelijke gezondheidsproblemen. Het platform werkt aan de uitbouw van een studiedienst, een participatiecentrum en een themagerichte werking en verdieping.

Contact opnemen kan u via info@familieplatform.be
Meer info via www.familieplatform.be

Largo living

Website521