Jouw privacy

Het ziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg.
Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten je kan uitoefenen.

Je kan hier ons officiële privacybeleid lezen en downloaden.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • Het ziekenhuis zal jouw gegevens enkel (her-)gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
 • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wens je in contact te komen om meer uitleg? Mail dan rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@netwerkhieronymus.be.

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien je nog vragen hebt over het privacybeleid of over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via e-mail (post@hieronymus.be) of via post (PC Sint-Hiëronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas).

 

Patiëntenzorg

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan vele patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt. Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg?
In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Gegevens over jouw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over jouw mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, …);
 • Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Gegevens over je gezins- en familieleden.

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, rekening houdend met de vereisten van het beroepsgeheim, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook hier eens: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We zijn wettelijk verplicht om je patiëntendossier 30 jaar te bewaren.

 

Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
 • Mutualiteitsgegevens
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten;
 • Gegevens over een bewindvoerder, familieleden;
 • Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van je behandelovereenkomst met het ziekenhuis, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over je gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je mutualiteit en/of eventueel je hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.
In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 10 jaar bewaard.

 

Patiëntenregistratie

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie?
Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
 • Gegevens over je gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens, MPG, …)
 • Psychiatrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.
Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in je patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die je in het ziekenhuis hebt gekregen. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden gedeeld met:
– Sociale zekerheidsinstanties
– Andere overheidsdiensten
Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan jou linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.

 

Klachtenregistratie

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudspersoon zal deze klacht anoniem, vertrouwelijk en neutraal behandelen.

Welke gegevens verzamelt de ombudspersoon?
De ombudspersoon zal van ieder bij hem/haar aangemelde klacht minstens volgende gegevens registreren:

 • De identiteit van de patiënt en desgevallend van de vertrouwenspersoon.
 • De datum van ontvangst van de klacht.
 • De aard en inhoud van de klacht.
 • De datum van afhandeling van de klacht.
 • Het resultaat van de afhandeling van de klacht.

De ombudspersoon garandeert in het omgaan met de gegevens de anonimiteit en de vertrouwelijkheid van zowel de patiënt, de betrokken hulpverlener, als de voorziening. De ombudspersoon is verplicht het beroepsgeheim te respecteren.
De persoonsgegevens verzameld in het kader van het onderzoek van de klacht mogen slechts bewaard worden gedurende de tijd die nodig is voor de behandeling ervan en het opstellen van het jaarverslag. Na registratie van de klacht in het jaarverslag worden alle gegevens vernietigd.

Wat staat er in het jaarverslag?
Het jaarverslag is een overzicht dat opgemaakt wordt per kalenderjaar met als doel het ziekenhuis te informeren over het aantal, de inhoud en de afhandeling van de klachten door de ombudsdienst. Het jaarverslag bevat geen elementen waardoor één van de natuurlijke personen betrokken bij de afhandeling van de klacht kan worden geïdentificeerd.