Familie als partner

Visie van ons psychiatrisch centrum

Samenwerking met familie en/of omgeving vormt binnen het ziekenhuis een essentieel onderdeel van elk behandeltraject.

Immers, wanneer één lid van een familie worstelt met psychische problemen raakt dit de hele omgeving en raakt de hele omgeving hierbij betrokken. Een opname betekent voor elke betrokkene vaak zowel een dieptepunt als een keerpunt.

Deze samenwerking willen we als volgt vorm geven:

  • Samen durven zoeken, ieder vanuit zijn deskundigheid en ervaring
  • Krachten bundelen om mekaar te ondersteunen en te kunnen volhouden
  • Stilstaan bij de invloed die de psychiatrische problematiek heeft op iedereen die betrokken is en de noden welke hier uit voortvloeien

In samenwerking met Similes werd een werkgroep familiewerking opgericht met als doel een familievriendelijk beleid in ons centrum verder te ontwikkelen en ondersteunen.

 

Informatiebrochure voor familie

U kan hier onze informatiebrochure voor familieleden en naastbetrokkenen downloaden.

Extra informatie over gedwongen opnames

In onze informatiebrochure wordt verwezen naar extra informatie over gedwongen opnames.

a. Gedwongen opname

Een gedwongen opname is een heftige gebeurtenis, voor de persoon zelf maar vaak ook voor de omgeving. Een gedwongen opname gebeurt alleen in het uiterste geval en is alleen toegestaan als iemand aan de volgende criteria voldoet:

  • Iemand heeft een geestesziekte.
  • Iemand is een gevaar voor zichzelf of voor anderen door een psychiatrische aandoening. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige verwaarlozing, bij een zelfmoordpoging, of als de omgeving bang is dat de kans op ongelukken heel groot is.
  • Er is geen andere geschikte behandeling mogelijk.

b. Procedure bij gedwongen opname

Een gedwongen opname in België kan via twee procedures verlopen.

  1. de gewone procedure: belanghebbenden (zoals familieleden of een huisarts) kunnen een verzoek indienen bij een vrederechter, samen met een medisch verslag om iemand gedwongen te laten opnemen. Vervolgens verschijn je voor een vrederechter die hier verder over beslist. Dit gebeurt in een minderheid van de gevallen. Het merendeel van de gedwongen opnames in België gebeurt via de spoedprocedure.
  2. de spoedprocedure: Als er sprake is van hoogdringendheid of een acute situatie neemt de politie contact op met de Procureur des Konings, die, op basis van een medisch verslag door een gerechtsarts (bv: een psychiater van wacht) al dan niet overgaat tot onmiddellijke opname.

In beide gevallen is er een maximum observatieperiode van 10 dagen waarna je voor een vrederechter moet verschijnen. Daarbij krijg je een pro deo advocaat toegewezen. De vrederechter beslist of de gedwongen opname al dan niet bevestigd wordt. In eerste instantie kan die met 40 dagen bevestigd worden. Om de gedwongen opname te verlengen zendt de directeur van de instelling waar je verblijft, minstens 15 dagen voor het verstrijken van de observatieperiode, aan de vrederechter een medisch verslag dat de noodzaak van een verder verblijf attesteert. Vervolgens moet je opnieuw voor  een vrederechter verschijnen.
Bron: https://www.psychosenet.be/behandeling/vrijwillige-en-gedwongen-opname/

c. Brochure over gedwongen opname

Hier kan u de brochure 'Van gedwongen opname tot nazorg' downloaden. Deze brochure werd opgesteld door de ombudsdienst geestelijke gezondheid en POPOV GGZ. U vindt er ook een overzicht in terug van patiëntenrechten.

Extra informatie over vrijheidsbeperkende maatregelen

U kan hier onze informatiebrochure over vrijheidsbeperkende maatregelen downloaden.

Mijn familielid kampt met zelfmoordgedachten. Wat kan ik doen?

Je wordt als familie soms geconfronteerd met mensen uit je naaste omgeving die aangeven dat ze erg negatieve gedachten hebben of aangeven dat ze aan zelfmoord denken. Of misschien werd je zelf al eens geconfronteerd met een zelfmoordpoging in de familie. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten hoe je er als familie voor hen kan zijn.

We willen familieleden dan ook handvaten aanbieden om met deze (of andere) crisissituaties om te gaan. Is jouw familielid in opname? Spreek dan zeker iemand van het team aan om dit thema aan te kaarten.

Daarnaast kan je online (via de website 1813) ook al heel wat hulp terug vinden in folders en gebruik maken van een aantal zelfhulptools:

 

Familiebevraging

Als familielid of naastbetrokkene[1] van één van onze cliënten, bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk. PC Sint-Hiëronymus is geïnteresseerd in uw mening. Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze cliënten en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan. In de periode januari tot maart 2023 werd er tevredenheidsbevraging bij familie afgenomen. De resultaten van deze bevraging kan u hier terugvinden.

[1]  ‘Familie’ gaat over familie of naastbetrokkenen die nauw betrokken zijn in de zorg van hun familielid/vriend(in) (dochter/zoon, ouder, broer/zus, partner, vriend(in), buddy…). Verder gebruiken we de term ‘familie’.

 

Partnerorganisaties

Similes

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch zieke en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.

Similes heeft regionale afdelingen, en zo ook een afdeling voor de regio Waas en Dender.
U kan hiermee contact opnemen via simileswaasendender@skynet.be
Meer info via http://nl.similes.be/

Najaarsaanbod Similes in de regio ADS

 

 

Familieplatform geestelijke gezondheidszorg

Het Familieplatform is een belangenbehartigingsorganisatie van gezinnen met een gezinslid met geestelijke gezondheidsproblemen. Het platform werkt aan de uitbouw van een studiedienst, een participatiecentrum en een themagerichte werking en verdieping.

Contact opnemen kan u via info@familieplatform.be
Meer info via www.familieplatform.be

Café P

Café P is een psychosepraatcafé. Het is een forum voor familie, partners, ouders, kinderen of wie op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid. Je kan Café P zien als een initiatief tot lotgenotencontact.

De opzet is om enerzijds informatie te geven, en dit door met thema's te werken die relevant zijn voor de doelgroep. Anderzijds is er ruimte voor informeel contact. De nadruk wordt gelegd op ontmoeting en verbondenheid.

Door zowel de aanwezigheid van familie als van professionals vanuit de verschillende meewerkende instanties wordt er een brug geslagen tussen hulpverlening en familie.

Café P krijgt vorm doordat verschillende partners de handen in elkaar slaan. PC Sint-Hieronymus, en met name de afdelingen Legato en Largo, zijn samen met Similes de drijvende krachten binnen deze organisatie. Café P wordt daarnaast ook gedragen door een aantal andere partners nl. VDIP (vroegdetectie), Pro Mente (beschut wonen), WEP (werkgroep ervaringsdeskundigen en participatie), CM (christelijke mutualiteit), PAAZ (AZ Nikolaas), Mobiele Team 2b (psychiatrische thuisbegeleiding) en dienst welzijn (Stad Sint-Niklaas).

De bijeenkomsten van Café P gaan door in brasserie Koek&Ei. Ook dit is een bewuste keuze om de bijeenkomsten buiten de campus van het ziekenhuis te organiseren. We willen hierdoor de drempel verlagen en destigmatiserend werken.

Meer concrete info vind je op de website www.cafep.be.

 

Largo living

Website521