Beleid

Visie

Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus wil een toegankelijk en herstelgericht centrum zijn voor (jong)volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg is voor ons een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons centrum.

Zorgen op maat doen we samen.

De cliënt

Elke cliënt is een deelnemer aan de maatschappij. We ondersteunen hem/haar dan ook in zijn/haar rol als partner, familielid, werknemer, vrijwilliger, etc.

Familie en naastbetrokkenen

We geloven in een evenwaardige trialoog tussen cliënten, familie en hulpverleners. We zien en horen de ervaringen en noden van familie en naastbetrokkenen.

Ervaringsdeskundigen

We bevorderen en faciliteren de inzet van ervaringsdeskundigheid; in herstelprocessen, in het organisatiebeleid, en in de uitwerking van het zorgnetwerk met externe partners.

Medewerkers en vrijwilligers

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn essentiële zorgambassadeurs. We willen hen een inspirerende en lerende omgeving bieden, waar een open cultuur en ruimte voor innovatie standaardwaarden zijn.

Zorgnetwerk

Een opname is niet het begin of einde van een zorgvraag. Psychische hulp kan worden uitgerold op een zorgcontinuüm van preventie, ambulante hulp tot en met woonzorgmogelijkheden. We zoeken naar gepaste zorgtrajecten en helpen om ze verder samen uit te werken met de partners van het zorgnetwerk Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Zorg in en voor de samenleving

We streven naar een wisselwerking in de samenleving: we halen de maatschappij regelmatig ‘naar binnen’ en willen ze vertrouwd maken met geestelijke gezondheid. Maar we stappen ook regelmatig ‘naar buiten’: het destigmatiseren van psychische kwetsbaarheden is namelijk eveneens onze zorg.

 

Audit 2016

In september 2016 ontving ons centrum een zorginspectiebezoek van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezindheid en Gezin.

Lees hier het definitieve auditverslag 2016.

PC004

PC008