Ombudsdienst

De medewerkers van het ziekenhuis streven naar goede, zorgvuldige, veilige en kwaliteitsvolle dienstverlening. Het kan gebeuren dat u, ondanks hun inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening.

We vragen u om dit bij voorkeur rechtstreeks te bespreken met de betrokken zorgverstrekker, de hoofdverpleegkundige of behandelende arts. Zij zijn bereid met u te overleggen hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost. Als dat niet lukt of niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot onze onafhankelijke ombudsdienst.

Patiëntenrechten

Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wettekst somt onder andere de basisrechten van patiënten op. Wie vindt dat deze patiëntenrechten niet gerespecteerd worden, en daarover zijn of haar ontevredenheid of frustratie wil te kennen geven, kan zich eveneens richten tot de ombudsdienst.
Het gaat om volgende rechten:

1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening

2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

3. Geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand

4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande toestemming

4 bis. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6. Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7. Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

De volledige brochure Wet 'Rechten van de patiënt' - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt: hoe bekomen? van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid kan je hier bekijken.

Contactgegevens ombudspersoon:

De externe ombudspersoon Peter De Clercq is bereikbaar elke werkdag tijdens de kantooruren.
T: 0485 548 143
E: peter.declercq@oogg.be

De ombudspersoon is aanwezig in het psychiatrisch ziekenhuis elke dinsdag van 10 tot 16 uur.
Permanentiemoment van 11 tot 12 uur in het ombudslokaal (polikliniek/algemeen onthaal).

Voor informatieve en niet dringende vragen of problemen kan u ook aanmelden op het algemeen e-mailadres van de ombudsfunctie: info@ombudsfunctieggz.be
De externe ombudsdienst is ook bereikbaar via chat https://overlegplatformgg.sittool.net/chat, (elke werkdag van 16 tot 18 uur)

Bijkomende informatie nodig? www.oogg.be