Ombudsdienst

De medewerkers van het ziekenhuis streven naar goede, zorgvuldige, veilige en kwaliteitsvolle dienstverlening. Het kan gebeuren dat u, ondanks hun inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening.

We vragen u om dit bij voorkeur rechtstreeks te bespreken met de betrokken zorgverstrekker, de hoofdverpleegkundige of behandelende arts. Zij zijn bereid met u te overleggen hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost. Als dat niet lukt of niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot onze onafhankelijke ombudsdienst.

Patiëntenrechten

Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wettekst somt onder andere de basisrechten van patiënten op. Wie vindt dat deze patiëntenrechten niet gerespecteerd worden, en daarover zijn of haar ontevredenheid of frustratie wil te kennen geven, kan zich eveneens richten tot de ombudsdienst.
Het gaat om volgende rechten:

1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening

2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

3. Geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand

4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande toestemming

4 bis. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6. Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7. Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

De volledige brochure Wet 'Rechten van de patiënt' - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt: hoe bekomen? van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid kan je hier bekijken.

Contactgegevens externe ombudsdienst:

De externe ombudsdienst is tijdens de werkuren te bereiken op het algemene mailadres: info@ombudsggz.be
De externe ombudsdienst is ook via chat https://overlegplatformgg.sittool.net/chat te bereiken op dinsdag tussen 12u en 14u en tussen 18u en 20u, en woensdag tussen 15u en 17u.

Tijdens de werkuren kan je de ombudsdienst ook bereiken op het GSM-nummer 0476/30.64.44.

Aanwezigheid ombudsvrouw:

Vanaf 1 januari 2022 start Sandra Pirrera in ons PC als externe ombudsvrouw en zij zal op geregelde tijdstippen aanwezig zijn in ons ziekenhuis.